Na této stránce jsou popsány podmínky poskytování služeb pro všechny produkty Tripu.cz, které slouží k přístupu k obsahu Tripu.cz a přispívání do něj, konkrétně pro webové stránky a aplikaci Tripu.cz.

Před použitím kterékoli z poskytovaných služeb jste povinni si tyto podmínky přečíst, porozumět jim a souhlasit s nimi.

Tripu.cz je cestovatelská platforma, komunita a služba pro distribuci obsahu. Služba Tripu.cz není určena pro použití osobami mladšími 18 let. Tripu.cz nemá možnost ověřit váš věk ani se vás na něj nebude ptát.

Obsah a loga Tripu.cz nejsou založeny na volné licenci pro všechny, k jejich použití nebo změně musíte mít písemné povolení. Tripu.cz povoluje pouze originální obsah od uživatelů. Plagiáty / ukradený obsah nebo obsah s porušenými autorskými právy odstraníme, jakmile si toho všimneme nebo nás na to upozorníte.

Podmínky zveřejnění článku:

 1. Pouze originální obsah související s cestováním
 2. Článek musí být ve vybraném jazyce (Česky nebo Anglicky), bez použití překladatelských nástrojů.
 3. Článek obsahuje minimálně 260 slov
 4. Používejte pouze média a texty, které jsou vaše vlastní nebo k jejichž použití máte oprávnění.
 5. Článek nesmí být kopií vašich předchozích článků na Tripu.cz


Pokud článek nesplňuje naše požadavky, vyhrazujeme si právo odstranit ho z Tripu.cz nebo snížit jeho viditelnost. Ze zákona jsme povinni odstranit články, které porušují autorská práva.

Jednání které netolerujeme a bude vám za něj zakázán přístup na naše webové stránky a nebo do aplikace:

 • Podvody
 • Krádeže (například zveřejňování obsahu, ke kterému nemáte oprávnění)
 • Poškozování infrastruktury Tripu.cz
 • Zkreslení, poškození nebo zneužití našeho kódu
 • Používání služby Tripu.cz k získávání dat
 • Přístup do částí webu, do kterých nemáte přístup
 • Vulgární a hrubé výrazy
 • Urážlivé výroky na adresu druhé osoby či skupiny osob
 • Texty, které mají za cíl jen vyprovokovat emotivní reakci tedy trolling
 • Rasové útoky či útoky na jakoukoliv jinou menšinu či skupinu obyvatel
 • Odkazy na nevhodný materiál stejně jako žádosti o poskytnutí tohoto obsahu
 • Prokazatelně protiprávní obsah

Právní podmínky služby

Webové stránky Tripu.cz provozuje společnost Maxitrh net s.r.o.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku a seznamovat se se změnami. Pokud budete Tripu.cz používat i po změně, znamená to, že nové podmínky přijímáte.

Souhlasem s těmito podmínkami vyjadřujete také souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookie.

1. Registrace účtu

Tripu.cz si můžete prohlížet na webových stránkách nebo v aplikaci bez účtu nebo se přihlásit pomocí stávajícího účtu.

Tripu.cz můžete procházet bez účtu, ale pro používání některých funkcí si musíte vytvořit účet a přihlásit se pomocí účtu Tripu.cz nebo prostřednictvím podporované služby třetí strany. Při vytváření účtu prostřednictvím těchto externích služeb se prosím seznamte s konkrétními podmínkami těchto služeb.

Při prvním přihlášení na webové stránky nebo do aplikace Tripu.cz s novým účtem se uloží některé údaje, které vám umožní přizpůsobit si používání webových stránek nebo aplikace Tripu.cz.

2. Způsobilost

Pro přístup k Tripu.cz nebo jeho používání musíte být starší 18 let. Tripu.cz není zaměřen na osoby mladší 18 let ani není určen k jejich používání. Pro přístup k Tripu.cz nebo jeho používání musíte být starší 18 let.

3. Autorská práva a omezená licence Tripu.cz

Tripu.cz obsahuje data, texty, fotografie, obrázky, video, články, komentáře a další námi dodaný obsah, který nazýváme "Obsah Tripu.cz". Obsah Tripu.cz je chráněn zákony o duševním vlastnictví, včetně autorských a jiných vlastnických práv příslušných zemí. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách společnost Tripu.cz neuděluje žádná výslovná ani implicitní práva na používání Obsahu Tripu.cz.

Je vám udělena omezená, nevýhradní, nepřenosná a nesublicencovatelná licence k přístupu a používání služby Tripu.cz a obsahu Tripu.cz pro vaše osobní, nekomerční použití.

Tato licence podléhá těmto podmínkám a nezahrnuje žádné právo na:

 1. používat jakékoli metody dolování dat, roboty nebo podobné metody shromažďování nebo získávání dat
 2. používat Tripu.cz nebo obsah Tripu.cz k jiným než určeným účelům. Jakékoli jiné použití služby Tripu.cz nebo obsahu Tripu.cz, než je povoleno v těchto podmínkách, je přísně zakázáno a vede k zániku zde udělené licence. Tato licence je kdykoli odvolatelná.

4. Tripu.cz a logo Tripu.cz

Logo Tripu.cz nelze kopírovat, napodobovat ani používat, vcelku ani po částech, bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Webové stránky Tripu.cz a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány, vcelku ani zčásti, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga uvedené nebo použité na Tripu.cz jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a nelze je kopírovat, napodobovat nebo používat, vcelku ani zčásti, bez svolení příslušného držitele ochranné známky.

Odkazy na jakékoli produkty, služby, procesy nebo jiné informace jménem, ochrannou známkou, výrobcem, dodavatelem nebo jiným způsobem nepředstavuje ani nenaznačuje podporu, sponzorství nebo doporučení ze strany Tripu.cz.

5. Převzetí rizika a omezení odpovědnosti

Přijímáte a berete na vědomí, že s používáním internetové služby jsou spojena rizika, včetně, ale nejen, rizika selhání hardwaru, softwaru a internetového připojení a další. Souhlasíte a berete na vědomí, že Tripu.cz nebude odpovědné za jakékoli komunikační selhání, narušení, chyby nebo zpoždění, které můžete zaznamenat při používání služeb, ať už je způsobí jakkoli.

6. Žádná odpovědnost za služby a obsah třetích stran

Při používání našich služeb můžete prohlížet obsah nebo využívat služby poskytované třetími stranami, včetně odkazů na webové stránky a služby těchto stran ("obsah třetích stran"). Nekontrolujeme, neschvalujeme ani nepřijímáme žádný obsah třetích stran a neneseme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, včetně, bez omezení, materiálu, který může být zavádějící, neúplný, chybný, urážlivý, neslušný nebo jinak nevhodný ve vaší jurisdikci. Kromě toho vaše jednání nebo korespondence s takovými třetími stranami probíhá výhradně mezi vámi a třetími stranami. Nejsme zodpovědní ani neručíme za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakéhokoli takového jednání a chápete, že vaše používání obsahu třetích stran a vaše interakce s třetími stranami je na vaše vlastní riziko.

7. Reklama

Příspěvky mohou obsahovat, zobrazovat nebo doručovat reklamu a sponzorství, včetně zobrazování reklam a přidružených odkazů v obsahu vytvářeném uživateli. Inzerenti a sponzoři odpovídají za to, že materiál předložený k zařazení je přesný a v souladu s platnými zákony. Neneseme odpovědnost za nezákonnost nebo jakoukoli chybu, nepřesnost nebo problémy v materiálech inzerenta nebo sponzora.

8. Chování uživatele

Při přístupu k těmto službám nebo jejich používání souhlasíte s tím, že se nedopustíte žádného protiprávního jednání a že nesete výhradní odpovědnost za své chování při používání našich služeb. Aniž byste omezovali obecnost výše uvedeného, souhlasíte s tím, že nebudete:

 • používat naše služby jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit, negativně ovlivnit nebo bránit ostatním uživatelům v plném využívání našich služeb, nebo který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit fungování našich služeb
 • používat jakéhokoli robota nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které neposkytujeme, k přístupu k našim službám nebo k získávání dat
 • používat nebo se pokoušet přistupovat nebo používat účet jiného uživatele bez oprávnění
 • pokoušet se o přístup k jakékoli službě nebo oblasti našich služeb, ke kterým nemáte oprávnění
 • zavádět do služeb škodlivý materiál
 • poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace
 • podporovat nebo navádět jakoukoli třetí stranu, aby se zapojila do jakékoli z činností zakázaných podle tohoto oddílu

9. Stížnosti na autorská práva

Tripu.cz respektuje duševní vlastnictví ostatních tím, že požaduje, aby všichni uživatelé předkládali pouze obsah, kde mají potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití.

Pokud se domníváte, že uživatel porušil naše podmínky služby tím, že zkopíroval vaše dílo způsobem, který představuje porušení autorských práv, můžete to oznámit na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Všechna nahlášená porušení autorských práv v přiměřené době zkontrolujeme a odstraníme.

Měli byste si uvědomit, že pokud ve svém oznámení vědomě nepravdivě uvedete, že materiál nebo činnost porušuje autorská práva, můžete být odpovědní za jakékoli škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení, které vzniknou naší společnosti nebo údajnému porušovateli v důsledku toho, že Tripu.cz spoléhala na takové nesprváně uvedené, zkreslené informace nebo znemožnění přístupu k materiálu nebo činnosti, která údajně porušuje autorská práva.

10. Vyloučení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou Tripu.cz a obsah Tripu.cz poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk. Tripu.cz neprohlašuje ani nezaručuje, že Tripu.cz a obsah Tripu.cz

 • a) budou dostupné v jakémkoli konkrétním čase nebo místě
 • b) jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb, nebo že jakékoli vady nebo chyby budou opraveny

Vaše používání Tripu.cz a obsahu Tripu.cz je výhradně na vaše vlastní riziko.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude společnost v žádném případě odpovědná za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné, následné škody nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale nejen, ztráty použití, ztráty zisku nebo ztráty dat.

11. Obsah vytvářený uživateli

Příspěvky mohou zobrazit jiní uživatelé prostřednictvím webových stránek nebo aplikací třetích stran.

Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, zaručujete, že:

Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, včetně, ale bez omezení na autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
    
Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, oprávnění k použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který aplikace a tyto Podmínky služby uvažují.
Rovněž zaručujete, že vaše příspěvky nejsou v rozporu s pokyny komunity Tripu.cz

 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.
 • Vaše příspěvky nejsou nevyžádanou nebo nepovolenou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými hrami, řetězovými dopisy, spamem, hromadnou poštou nebo jinými formami žádostí.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nevhodné.
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky neslouží k obtěžování nebo vyhrožování jakékoli jiné osobě ani k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje ustanovení těchto podmínek služby nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití aplikace v rozporu podmínkami služby může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Tripu.cz

12. Licence

Zveřejněním svých příspěvků do jakékoli části aplikace automaticky udělujete, prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit nevýhradní, převoditelnou, sublicencovatelnou a celosvětovou licenci k používání, distribuci, upravám, spouštění, kopírování, veřejnému zobrazování, překladům a vytváření odvozeného díla z vašeho obsahu a zároveň nemáme povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech.

Neprosazujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech svých příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky.

Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti aplikace. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky do aplikace a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

Máme právo, podle našeho výhradního a absolutního uvážení, upravovat nebo jinak měnit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.

13. Úpravy

Tripu.cz si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale jakékoli funkce nebo části Tripu.cz bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost provozující Tripu.cz nebude odpovědná za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení služby Tripu.cz nebo jakékoli části Tripu.cz.

14. Ukončení provozu

Tripu.cz si vyhrazuje právo bez upozornění a podle vlastního uvážení ukončit vaši licenci pro přístup a používání Tripu.cz, smazat nebo deaktivovat všechny související informace a soubory (jako jsou mimo jiné nastavení a koncepty Tripu.cz a váš profil) a zablokovat nebo zabránit vašemu budoucímu přístupu k Tripu.cz nebo aplikaci a jejich používání.

15. Oddělitelnost

Pokud je jakákoli podmínka, klauzule nebo ustanovení těchto podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo je z jakéhokoli důvodu nevymahatelná, bude tato podmínka, klauzule nebo ustanovení považována za oddělitelnou od těchto podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

16. Otázky

Dotazy nebo komentáře týkající se Podmínek služby Tripu.cz můžete směřovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.